Acer ET322QU Bedienungsanleitung

Stöbern Sie online oder laden Sie Bedienungsanleitung nach Auto-TFT-Monitore Acer ET322QU herunter. Acer ET322QU Quick Start Guide Benutzerhandbuch

  • Herunterladen
  • Zu meinen Handbüchern hinzufügen
  • Drucken
  • Seite
    / 4
  • Inhaltsverzeichnis
  • LESEZEICHEN
  • Bewertet4.6 / 5. Basierend auf16 Kundenbewertungen
Seitenansicht 0
Български
Бърз стартов справочник за Acer LCD Monitor (БСС)
Важни инструкции за безопасност
Прочететевнимателноинструкциитепо-долу.
1. Започистваненаекранастечникристали(LCD)намонитора:
• Изключетемонитораиоткачетезахранващиякабел.
• Напръскайтенакърпапочистващпрепаратбезразтворителиизбършетевнимателноекрана.
2. Непоставяйтемонитораблизодопрозорец.Излаганетонамониторанадъжд,влагаислънчевилъчиможеда
причинисериозниповреди.
3. Ненатискайтеекрана.Прекомерниятнатискможедапричининеобратимиповрединаекрана.
4. Несваляйтекапакаинеправетеопитизаобслужванеипоправкасъссобственисили.Всякаквидейностипо
обслужванетодасеизвършватсамоотупълномощентехник.
5. Мониторътдасесъхранявавпомещениестемператураот-20°до60°C.Съхраняванетоприусловияизвън
тезигранициможедапричининеобратимиповреди.
6. Незабавноизключетекабелаиповикайтеупълномощентехник,акоконстатиратенякоеотследнитесимптоми:
• Сигналнияткабелотмониторакъмкомпютъраепротритилиповреден.
• Разлятатечноствърхумонитораилиизлаганенамониторанадъжд.
• Повреданамонитораиликорпуса.
7. Запредпазваненапанеластечникристалиотповрединепоставяйтемонитораслицеватастрананадолу
върхуповърхности.
Свързване на монитора с компютър
1. Изключетекомпютъраиоткачетезахранващиямукабел.
2. СвържетесигналниякабелкъмHDMI(опция)и/илиDP(опция)входниякуплунгнамонитораисъответно
къмHDMI(опция)и/илиDP(опция)изходниякуплунгнаграфичнатакартанакомпютъра.Затегнетеспръсти
фиксиращитевинтовенаконекторанасигналниякабел.
3. Свържетезахранващиякабелнамониторакъмпортазазахранваненагърбанамонитора.
4. Свържетеадаптеразазахранванеизахранващиякабелкъммонитораикъмдобрезаземенконтакт.
5. Включетезахранващитекабелинакомпютъраимониторавблизкияелектрическиконтакт.
DP
VGA
Audio
FreeSync:
ТяразрешаванаподдържащFreeSyncграфиченизточникдапроменядинамично
честотатанаобновяваненаекрананабазатанатипичнирамковичестотина
съдържаниесцеленергийноефективно,безвиртуалнозадържанеисмалкозабавяне
актуализираненаекрана.
Seitenansicht 0
1 2 3 4

Inhaltsverzeichnis

Seite 1 - Български

БългарскиБърз стартов справочник за Acer LCD Monitor (БСС)Важни инструкции за безопасностПрочететевнимателноинструкциитепо-долу.1. Започистванен

Seite 2 - Потребителски контроли

БългарскиПотребителски контроли12345Външни контроли1 Функционаленклавиш / a. НатиснетезаотваряненаГлавнастраница.Натиснетеотново,задавлезе

Seite 3

БългарскиБележки по регулаторни въпроси и безопасностБележкинаFCC(ФКК)УстройствотоетестваноипризнатозаудовлетворяващолимититезакласВдиги

Seite 4 - ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

БългарскиТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИПанелтечникристали(LCD)Системазауправление ЦветенTFTекранРазмер 31.5"W(80см)Размернапиксели 0,2727

Kommentare zu diesen Handbüchern

Keine Kommentare