Acer AL2016W Bedienungsanleitung

Stöbern Sie online oder laden Sie Bedienungsanleitung nach Kaffeezubehör Acer AL2016W herunter. Acer AL2016W Snel-start-gids [ja] [zh] Benutzerhandbuch

  • Herunterladen
  • Zu meinen Handbüchern hinzufügen
  • Drucken
  • Seite
    / 1
  • Inhaltsverzeichnis
  • LESEZEICHEN
  • Bewertet4.6 / 5. Basierend auf18 Kundenbewertungen
Seitenansicht 0
Ne de rlan ds
Acer LCD monitor Korte gebruiksaanwijzing
Belangrij k e Veiligheidsvoorschriften
Le es a a n dach t i g d e vo lg en de ri cht l i j n e n . Bew a a r de ze
ha nd le id i ng voor t oeko m st ig ge br ui k.
1. H e t L C D- s c h e r m r e in ig en ;
- - S c ha kel he t L C D- sche r m u i t en tr ek d e vo edin g skab e l u i t .
- - S pu i t ee n n i e t o pl osba ar r ei ni g in gsm i dde l op ee n do ek e n r e in ig
he t sche r m vo orzichtig.
2 . P l a a t s h e t LC D-s c h er m nie t bi j ee n v e ns t e r. Bl oo t s te lli ng aa n
r ege nw ate r ,
voch t of zon l ich t kan he t sch erm ernstig besch ad i g en .
3. Geb r ui k ge en dr uk o p h e t LC D- sch er m. Over m a ti g e d r u k kan
l e i d e n to t p e r m a n e n te be schad ig i ng van het be el dsch er m.
4. Ve rw i j der h et d ekse l ni et en pr obe er ni e t om d i t ap pa ra at ze l f te
he rst el l en.
El ke vor m van ond er ho ud mo et u i tge v oer d wo r den do or ee n
erken d t e chn i cu s.
5. Gebruik de LCD-monitor in een kamer bij een kamertemperatuur
van 5°C~ 40°C (of 41°F ~ 104°F).
Gebruik van de LCD-monitor buiten deze limieten kan tot
permanente schade leiden.
6. Al s e en va n d e vo l gen de pr ob le me n o p tr e edt , on tkop pel d a n
o n m idd e llij k u w sch er m en ra ad pl ee g e e n er ken d te chn icu s.
* S i g n a a l k abe l tusse n h e t scher m en de PC i s ve rsl e ten of
be scha d i gd.
* Er i s v l oe is t o f in he t LCD - s c h e r m g e m o r s t of he t s c h e rm we rd
bl o otg este ld aa n r eg en .
* H e t LC D - scher m of de be hui zi ng i s be schad i gd.
Uw Sch e rm a ansluiten o p een Comp uter
Schakel uw computer uit en trek de voedingskabel van
uw computer uit.
Sluit de blauwe connectors van de VGA-kabel aan op de
signaalaansluiting en de blauwe videoaansluiting op de
achterkant van uw computer. Maak de schroeven van de
connectors goed vast.
St
Optie: Sluit de connectoren van de DVI-kabel aan op de
signaaluitgang van de monitor achterop de computer.
Zet de schroeven van de connector vast.
op de voedingskabel van het scherm in de
voedingspoort op de achterkant van de monitor.
Schakel uw computer en uw scherm in
Sluit de voedingskabels van uw computer en uw scherm
aan op een dichtbijgelegen stopcontact.
Als d e O S D (On S c r e en D i sp l a y) gea ctivee r d is,
dr uk dan op de kno p o m af te sl u i t en.
Als O S D niet actie f is, d r u k op de kno p e n h e t
sche r m za l au tomatisch de op tim a l e inste l l i n g
zoe k en voo r d e w e er gave po s it ie , d e kl ok en de
fa se va n u w w e erga ve
1
2
3
4
5
>
<
Als O S D actie f is, d r u k op de kno p o m de
OS D- op ti es t e se le cter en of aa n te pa ssen .
Als O S D actie f is, d r u k op de kno p o m de
OS D- op ti es t e se le cter en of aa n te pa ssen .
In dr ukken om O S D weer t e g e ven . Op nieu w
i n d r u kken om af te slu i ten.
In /uitsch akele n
Gr oe n: in gesch ake l d
Or an j e : in sl a a p s tan d
LCD-Scherm
Voedingskabel
Gebruiksaanwijzing
Korte
gebruiksaanwijzing
DVI-kabel (optie)
VGA-kabel
Mi n
Pl us
H a n d m a ti g e
Inho ud pa cket
Weergavein s tellin gen aa npa ssen
(CD)
(CD)
Uw sch erm mo nteren op de voe t
N e e m d e vo et voor u w scher m ui t de doo s en pl a a ts h e m o p ee n
s t ab ie l en ef f e n we rk o p p e r v l a k
Ne em uw s c h er m ui t d e d o o s en mo nt e e r h e m op de v o e t . Z o rg
er voo r da t u hi er bi j de kl i k ho or t
AUTO
MENU
OS
D Voeding
Gebruiksaanwijzing
DVI-kabel (optie)
VGA-kabel
Automatische
configuratie
Seitenansicht 0
1

Inhaltsverzeichnis

Seite 1 - Inho ud pa cket

Ne de rlan ds Acer LCD monitor Korte gebruiksaanwijzing Belangrij k e Veiligheidsvoorschriften Le es a a n dach t i g d e vo lg en de ri cht l i j n

Kommentare zu diesen Handbüchern

Keine Kommentare